Privacyverklaring woongroep

Bij het opstellen van deze privacyverklaring is het model van de LVGO [versie 2018-1] als voorbeeld gebruikt.

Het is belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van onze leden en belangstellenden. Daarom is in dit statement uiteengezet hoe binnen onze vereniging met persoonsgegevens wordt omgegaan en welke rechten er zijn. Bij vragen kan men zich wenden tot het bestuur.

Hieronder is terug te vinden met welk doel welke persoonsgegevens van onze leden en
belangstellenden verzameld worden, hoelang deze bewaard worden en met wie deze gegevens worden gedeeld.

1. Om welke persoonsgegevens gaat het?
Van onze leden worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Gebruikersnaam op de website
• Telefoonnummers
• E-mailadres
• Adres
• IBAN en tenaamstelling
Van belangstellenden wordt het [e-mail]adres en eventueel een telefoonnummer bewaard.

2. Voor welke doeleinden op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie
gebruikt?
• Om inloggen op de website mogelijk te maken.
• Om de lidmaatschapsgelden of andere diensten in rekening te brengen.
• Voor het organiseren van activiteiten.
• Voor het verzenden van overige berichten al of niet via de mail.
De ALV beslist over het ter beschikking stellen aan andere
partijen. Denk aan organisaties waarvan onze vereniging lid van is en partijen met wie
onze vereniging een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten.
Op de ledenlijst die alleen leden [na inloggen] kunnen inzien, staan de gegevens die
onder 1 zijn vermeld met uitzondering van de geboortedatum, de gebruikersnaam op de
website en IBAN en tenaamstelling.

3. Wie is /wie zijn binnen de vereniging zijn verantwoordelijk voor deze gegevens?
Het bestuur.

4. Hoe zijn de gegevens opgeslagen?
• Gegevens zijn opgeslagen in een computer en voor een deel op papier [bijvoorbeeld
de getekende deelname-overeenkomsten].
• Van de aanwezige bestanden wordt regelmatig een backup gemaakt , handmatig of
via een cloudapplicatie zoals googledrive.

5. Wanneer delen we de gegevens met partijen zonder dat de ALV hierover een besluit
genomen heeft?
• Als er een wettelijke verplichting van toepassing is.
• Als het betreffende lid ons hiervoor toestemming geeft [schriftelijk of per e-mail].

6. Rechten omtrent vastgelegde gegevens
Ieder lid heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van zijn/haar gegevens die de vereniging heeft ontvangen. Ook kan bezwaar gemaakt worden tegen het verwerken van de gegevens door de vereniging of door de vereniging gecontracteerde partijen.

7. Klachten
Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens wordt gevraagd hierover contact met het bestuur op te nemen.

8. Hoe lang bewaart de vereniging de gegevens? [zie ook punt 6]
Voor leden geldt: zodra het lidmaatschap beëindigd is en alle betalingen zijn vereffend, worden de gegevens uit onze bestanden gewist. Voor belangstellenden geldt dat de gegevens worden gewist als de belangstelling eindigt.

9. Datalekken
Geconstateerde datalekken zullen binnen 72 uur worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Foto’s
Foto’s die in ‘woongroepverband’ zijn genomen, mogen alleen worden gepubliceerd als de geportretteerde personen daar toestemming voor hebben gegeven.

Pin It on Pinterest